Dự án

* Bảo trì, sửa chữa và bảo dưỡng dài hạn Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1&2
* Bảo trì sửa chữa và  bảo dưỡng dài hạn Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1
* Bảo dưỡng, sửa chữa và tham gia đại tu Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 3