Dịch vụ

Dịch vụ vận hành Nhà máy điện

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, đại tu, sửa chữa nhà máy điện bao gồm phần thiết bị chính nhà máy và tất cả các phần có liên quan

Kinh doanh vật tư thiết bị máy móc và hệ thống dây chuyền đồng bộ phục vụ nhà máy điện, thông tin viễn thông và các ngành công nghiệp khác

Tư vấn, nâng cao hiệu suất nhà máy điện, các giải pháp tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo…