Giới thiệu

Công ty Cổ Phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam - Bộ Công Thương thành lập vào ngày 15/ 01/ 1961 với tên ban đầu là Nhà máy Chế tạo Điện cơ.


- Ngày 13/ 03/ 1993, Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng có quyết định số 117/ QĐ/ TCNSDT thành lập lại Nhà máy Chế tạo Điện cơ.

- Ngày 15/ 02/ 1996, Bộ trưởng Bộ công nghiệp có quyết định số 502/ QĐ - TCCB về việc đổi tên Nhà máy Chế tạo Điện cơ thành Công ty Chế tạo Điện cơ (HEM).

- Ngày 27/ 12/ 2001, Bộ trưởng Bộ công nghiệp có quyết định số 3110/ QĐ - TCCB về việc đổi tên Công ty Chế tạo Điện cơ thành Công ty Cổ Phần Chế tạo Điện ở Hà Nội (HEM).

- Ngày 08/ 10/ 2002, Bộ trưởng Bộ công nghiệp có quyết định số 2527/ QĐ - TCCB về việc bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh các loại máy biến áp cho Công ty Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

-  Ngày 02/ 11/ 2004, Bộ trưởng Bộ công nghiệp có quyết định số 118/ 2004/ QĐ -  BCN về việc chuyển Công ty Cổ Phần Chế tạo Điện ơ Hà Nộithành Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chế tạo Điện cơ Hà nội.

-  Ngày 25/3/ 2009, Bộ trưởng Bộ công thương có quyết định số 1531/QĐ - BCT về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chế tạo Điện cơ Hà nội thành công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội.