Vị trí

Địa chỉ : Km 12-QL 32-Phú Diễn-Từ Liêm-Hà Nội
Tên giao dịch :
Điện thoại : 0985555884
Fax : 04 37655509
Website: www.hem.vn
Email: hatrung.hem@gmail.com